TELPUR P100

Farba jednoskładnikowa poliuretanowa przemysłowa Więcej informacji
Opis
Opis

Magazyn


Dyspersja pigmentów, wypełniaczy i fosforanu cynku w roztworze modifikowanej żywicy w rozpuszczalnikach organicznych.

 

Funkcje i zastosowanie 


Farba antykorozyjna jest stosowana jako podkład lub podkład do lekkiego malowania metali, która ma wysoki poziom ochrony antykorozyjnej w różnych środowiskach. Farbę można malować różnymi rodzajami emalii, takimi jak żywica syntetyczna, żywica poliuretanowa czy żywica epoksydowa .

 

 

Przykłady antykorozyjnej farby akrylowej


Farba zewnętrzna i wewnętrzna oraz wysoki poziom korozji, m.in. zakłady chemiczne, dachy przemysłowe, maszyny, rury, konstrukcje blaszane i stalowe, pojemniki metalowe, palety metalowe.

 

 

Odcienie


RAL, NCS  i inne indywidualne wymagania klienta

 

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
GHS02 - substancje łatwopalne GHS02 - substancje łatwopalne GHS05 - substancje żrące i żrące GHS05 - substancje żrące i żrące GHS07 - drażniące GHS07 - drażniące GHS08 - substancje niebezpieczne dla zdrowia GHS08 - substancje niebezpieczne dla zdrowia GHS09 - substancje niebezpieczne dla środowiska GHS09 - substancje niebezpieczne dla środowiska

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zawartość substancji niebezpiecznych

Ksylen (mieszanina), butan-1-ol , Węglowodory aromatyczne C9 , Żywica epoksydowa z bisfenolu A i epichlorohydryny.

EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować reakcję alergiczną.
H226 Łatwopalna ciecz i opary.
H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub przez drogi oddechowe.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/aerozoli.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
P280 Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/osłonę twarzy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w pozycji umożliwiającej oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są noszone i można je łatwo zdjąć. Kontynuuj płukanie.
P312 W przypadku złego samopoczucia zadzwoń do CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ/lekarz/ tel. 224 919 293 lub 224 915 402 (całodobowo)
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Parametry
Farba rozcieńczająca Rozpuszczalnik
Certyfikat na zabawki dla dzieci NIE
Środowisko Na wolnym powietrzu
Producent BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Marka TELPOX
Lista produktów PDF